a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:settings

Nastavení

Obecné

Tato obrazovka umožňuje provést základní nastavení aplikace - umístění souborů, zdroj dat a další…

Umístění souborů

Umístění úložiště - pokus o výběr, zda se mají data ukládat do interní paměti nebo na SD kartu. Bohužel nefunguje zcela spolehlivě, protože systémové funkce vracejí různé hodnoty podle verze systému a výrobce telefonu. Proto je zde možnost „Jiné“, kde lze vybrat složku ručně.

Datová složka - umístění složky, do které si a:Drake ukládá svoje data - jsou zde mapy, nastavení, pracovní databáze. Je třeba volit složku, kam může program zapisovat, standardně /storage/sdcard0/Android/data/cz.adrake/files nebo podobné umístění.

Databáze - název souboru s databází keší. Je možné mít v telefonu více databází a zde vybrat tu, se kterou chceme pracovat. V databázi nemusí nutně být jen keše, jsou podporovány i waymarky a geospy, mohou fungovat i jiné typy bodů, ale bez záruky. Databáze leží ve zvolené datové složce.

Nastavení

Zdroj dat určuje, odkud aplikace načitá data. Je možné volit lokální databázi nebo čtení z internetu přes Geocaching Live.

Přezdívka - přezdívka (nickname) na geocaching.com, není nutná, ale je vhodné ji vyplnit, některé funkce ji potřebují. Po přihlášení na Geocaching Live a kontrole statusu se vyplní automaticky.

Vypnout GPS pokud není nutná - pokud je volba zapnutá, GPS se vypíná vždy, když není nutná, nebo obrácene, je zapnutá jen když je potřeba, tedy v obrazovce kompasu, mapy a v seznamu nalezených keší. Pochopitelně v případě vypnuté GPS neprobíhá záznam stopy.

Povolit stahování a ukládání obrázků - zaškrtnutím se povolí stahovat a ukládat obrázky v listingu a galerii. Pokud je stahování zakázáno a obrázek není v telefonu stažený, zobrazí se místo něj vysvětlující text, ťuknutím na něj se obrázek stáhne. Tato funkčnost pochopitelně vyžaduje aktivní připojení k internetu.

Preferovat finální souřadnice - při zaškrtnutí se výchozí souřadnice keše přesunou na finální waypoint, pokud existuje. Pokud náhodou finálních waypointů existuje více, vybere se jeden z nich, který to bude není definováno. Vzhledem k tomu, že při tom je nutné kromě keší zkoumat i všechny waypointy v okolí, může dojít ke zpomalení vyhledávání. Původní souřadnice keše jsou k nalezení jako referenční waypoint s názvem Original location.

Zobrazení

Barevný motiv - lze zvolit světlý nebo tmavý motiv, podle toho, co komu vyhovuje (podle okolních světelných podmínek nebo prostě podle vkusu).

Jednotky - výběr metrických (km, m) nebo imperiálních (míle, yardy) jednotek.

Jazyk - výchozí nastavení je podle systému, nicméně je možné zvolit libovolný z dostupných překladů.

Orientace obrazovky - lze natvrdo nastavit režim na výšku resp. na šířku, výchozí hodnota je opět podle nastavení systému.

Hlášení pádu

Pokud je povoleno zasílání hlášení o pádu aplikace, zobrazí se v případě chyby okno do, kterého lze zapsat krátkou poznámku (doporučeno) a následně hlášení odeslat. Pokud není momentálně k dispozici připojení na internet, hlášení se uloží a odešle při příštím spuštění aplikace s aktivním připojením.

Rychlé hledání

Vymazat historii rychlého hledání - zde je možnost vymazat historii rychlého hledání - lupa na hlavní obrazovce.

Listing

Pořadí stránek zobrazí seznam stránek v detailu keše, který lze dlouhým stiskem a přetažením srovnat podle přání. Tlačítko „Výchozí pořadí“ vrátí nastavení do počátečního stavu.

Preferovat posun mapy - pokud je pole označeno, tahem v mapě se přednostně posouvá mapa a nikoli stránka. Přesun stránky je možný tahem přes hranu telefonu, tj. z úplného okraje displeje nebo pomocí ikonky dole. Pokud pole označeno není, vodorovným tahem v krajní čtvrtině displeje se posouvá stránka. Mapu lze posunou tak, že začneme ve stření části nebo nejprve mapu posuneme nahoru či dolů a pak teprve do strany.

Logy

Nastavení pro zápis vlastních logů a jejich export do Field Notes 1) resp. přímé odesílání na web.

Zaokrouhlit čas Field Note - při zápisu logu je možné nastavit zaokrouhlení na vypraný „kulatý“ čas.

Šablona logu - při logování v a:Drake se zapisuje pouze vlastní text logu, pomocí této šablony lze doplnit další údaje, které se použijí při uložení Field Notes nebo sápisu logu přímo na web. Kromě libovolného pevného textu lze použít proměnné:

  • [T] čas logu ve formátu hh:mm
  • [N] pořadové číslo nálezu
  • [I] index dnes, tj. pořadí nálezu v rámci „dne“; den je pro zjednodušení, přesněji jde o pořadí v rámci aktuálního seznamu čekajících logů, pokud má to má být skutečně den, je třeba každý den na lovu logovat, nebo alespoň exportovat do Field Notes, hned
  • [C] celkem dnes, tj. počet nálezů v rámci „dne“; platí totéž co výše
  • [L] vlastní text logu

Odeslání na web - při odesílání logů na geocaching.com je možné zvolit, zda se mají ihned publikovat nebo jen uložit do Field Notes. Zde lze tuto volbu přednastavit nebo nechat aplikaci, aby se pokaždé dotázala.

Výmaz po exportu - pokud je pole zaškrtnuté, pak se po exportu do fieldnotes.txt log z aplikace vymaže. Při odeslání přes Geocaching Live se log maže ihned po úspěšném zpracování vždy.

Počet nálezů mimo databázi - pokud nemáme v databázi všechny svoje nalezené keše, můžeme sem zadat, kolik nálezů se má přičíst, aby správně fungovalo počítadlo [N] (viz výše).

Mapy

Mapa

V tomto bloku si z nastavených zdrojů a vrstev map vybíráme aktivní mapu. Více v samostatné kapitole o mapách.

Nastavení

Upravit nastavení map - otevře obrazovku pro nastavení map, více v samostatné kapitole o mapách.

Stáhnout vektorové mapy - odkaz na stažení map ve formátu MapsForge. Na internetu existuje řada dalších zdrojů, zde je jen základní sada. Tato volba je zde spíše jako tip, co hledat, stahování map je praktičtější provést na PC a do telefonu jen zkopírovat získané soubory.

Popisky keší - možnost zvolit jednu ze tří velikostí písma pro popisky keší.

Zvětšení mapy - možnost celkového zvětšení mapy pro lepší čitelnost na jemných displejích.

Přesnost polohy - zapne vykreslování modrého kruhu kolem vlastní pozice, který vyjadřuje přesnost určení polohy, tj. v tomto prostoru se podle GPS nacházím.

Obsazenost 161m/0,1mi - při zaškrtnutí volby se v mapě vykreslí kolem bodů, kterým odpovídá fyzická schránka, kruh zobrazující známé ochranné pásmo.

Barva stopy - nastavení barvy stopy tak, aby její zobrazení vyhovovalo podle barevnosti používané mapy.

Uživatelské rozhraní

Umožňuje nastavit chování tlačítka pro změnu mapy resp. vrstvy. Lze vybrat akci na krátký a dlouhý stisk.

Uživatelské rozhraní - tlačítko vrstvy

Nastavení chování talčítko pro přepínání vrstev v mapě (první zleva). Lze volit akci na krátký a dlouhý stisk.

  • Žádná akce
  • Přepnutí vrstvy - cyklicky přepíná vrstvy v rámci jednoho zdroje mapy
  • Rychlé přepnutí mapy - otevře dialog, do kterého je možné uložit aktuální nastavení mapy a následně ho opět vyvolat; nemá žádné omezení, lze přepínat mezi jakýmikoli mapami. POZOR - ukládají se indexy do konfiguračního souboru map, pokud se soubor změní, změní se i uložená nastavení a bude je třeba opravit ručně.

Waypointy

Waypointy v mapě - nastavení množství waypointů v mapě, obecně lze říci, že čím více waypointů se zobrazí, tím je mapa méně přehledná a pomalejší. POZOR - waypointy se zobrazují jen pro větší měřítka, při oddálení mapy se zobrazí už jen keše.

Vždy zobrazova ad-hoc waypointy - pokud není zapnuto, ad=hoc waypointy se chovají jako ostatní, tj. pokud není zvoleno zobrazení všech waypointů, nejsou vidět ani tyto. Pokud je volba zaškrtnuta, ad-hoc waypointy se zobrazí vždy, pokud je měřítko mapy dostatečně velké.

Zobraz. navštívené wapyopinty - řídí zobrazování waypointů označených jako navštívené

Automaticky označovat navštívené waypointy - zde lze vybrat, které typy waypointů se mají automaticky označovat jako navštívené, obvykle Question to Answer (Virtual Stage) a Stage of Multi Cache (Physical Stage)

Signál

Lze nastavit až dva signály, které aplikace přehraje při přiblížení k vybrané keši nebo waypointu na zadanou vzdálenost. Není možné nastavit signál na přiblížení k jakékoli keši (ve smyslu pokud je do 200 m ode mě něco k hledání), pouze k té jediné, na kterou se naviguje.

Stopy

1)
soubor fieldnotes.txt který lze nahrát na web geocaching.com a podle něj zalogovat nálezy