a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:search

Vyhledávání keší

V této kapitolce se pokusíme probrat, jak hledat keše v telefonu, v terénu si musí každý poradit sám 8-)

Základním předpokladem úspěchu je, keše do telefonu dostat. Pokud se to podařilo, můžeme pokračovat.

Budou nás zajímat dvě první ikonky - filtr a hledat.

Filtr

Protože a:Drake může mít v databázi tisíce keší, je potřeba určit podmínky pro to, co chceme vidět. Právě k tomu slouží filtr.

Obecně u voleb, kde zaškrtáváme více možností (typ keše, typ waypointu, velikost) platí pravidlo, že pokud není nic označeno, omezení se neuplatní a tedy se vybere všechno. V okamžiku, kdy je zaškrtnutá alespoň jedna možnost, je výběr omezen na keše, které vyhovují zaškrtnutým podmínkám.

Obrazovky filtru jsou rozděleny do několika skupin:

Vlastnosti

Zde lze výběr omezit podle názvu, autora, (ne)nalezení, vyloučit neaktivní či archivované, požadovat existenci platného finálního waypointu 1)

V neposlední řadě se zde může omezit maximální počet načtených keší, což je důležité z hlediska výkonu při volných podmínkách pro výběr. Doporučená hodnota je 100 až 500.

Pokud je zadán kód keše, všechny ostatní podmínky se zašedí a neberou se v úvahu. Jinými slovy, hledá se jen podle kódu.

Hvězdičky

Omezení podle hvězdiček obtížnosti a terénu zadáním dolní a horní meze, krom toho je zde i omezení podle velikosti schránky.

Typ keše

Omezení podle typu keše.

Typ wpt

Omezení podle typu waypointu, projeví se v seznamu waypointů u keše i v mapě.

Poloha

Zadává se vzdálenost a typ referenčního bodu.

Pokud je vzdálenost prázdná nebo nulová, omezení se neuplatní, nicméně i tak se keše vybírají od nejbližších.

Referenční bod je místo, od kterého se odměřuje vzdálenost. Nabízejí se možnosti:

 • Pozice z GPS - bere se poloha z GPS, případně méně přesná z mobilní sítě
 • Střed mapy - referenční bod je střed posledního zobrazeného výřezu mapy
 • Zadané souřadnice - aktivují další pole pro ruční nastavení

Ručně zadané souřadnice mohou být:

 • přímo zapsané
 • vybrané z uložených ad-hoc waypointů - ťuknutím na volbu se zobrazí nabídka waypointů, vybereme si ten, který chceme a jeho souřadnice se zapíší do polí filtru pro šířku a délku
 • podle adresy - tato možnost vyžaduje připojení k internetu, po ťuknutí na volbu se zobrazí dialogové okno, do kterého zapíšeme adresu a tlačítkem s lupou (1) ji necháme vyhledat. Po zobrazení seznamu nalezených míst ťukneme na položku, kterou chceme (2), mezi vstupním polem a seznamem se objeví souřadnice a ty pomocí OK (3) přebereme do filtru.

Postup výběru referenčního bodu podle adresy

Tagy

Pokud máme ke keši přiřazené tagy, lze je použít i pro hledání. Jsou k dispozici jen základní podmínky na existenci či neexistenci jednoho tagu.

Vybereme druh podmínky - musí mít tag s hodnotou, resp. nesmí mít … Program načte seznam kategorií tagů a po výběru kategorie znova načte hodnoty k této kategorii a umožní jejich výběr. Pokud hodnotu nezadáme, testuje se pouze zda keš má resp. nemá jakýkoli tag ze zvolené kategorie.

:!: UPOZORNĚNÍ

Výběr podle tagů může být časově náročný, zejména v případě větší databáze nebo velkého množství hodnot. Činnost programu se může znatelně zpomalit případně může dojít k dočasnému zatuhnutí, v nejhorším případě i k pádu aplikace z důvodu nereagování. Toto platí pro nastavování filtru i pro vlastní výběr do seznamu či mapy.

Typickým příkladem problémového tagu je attribute.

Spuštění hledání

Hledání spustíme přes menu, máme tři možnosti:

 • Hledat načte data z databáze v telefonu (nepotřebuje připojení na internet)
 • Hledat Live načte data z internetu pomocí Geocaching Live - uplatní se limity
 • Mapa otevře mapu a keše podle filtru zobrazí v ní (vždy z databáze)

Správa filtrů

Filtry lze ukládat a opět načítat, funkce se volí přes kontextové menu. Načtení filtru je přístupné ihned, uložení a výmaz přes podmenu Více. Při ukládání vyskočí nabídka, přes kterou můžeme uložit filtr pod novým jménem nebo přepsat již existující. Podobně se objeví nabídka pro načtení a výmaz.

Technická poznámka: filtry se ukládají do databáze _adrake.db3

Výsledek hledání keší

Výsledek hledání keší

Výsledek hledání keší se zobrazí jako seznam, při hledání pomocí Geocaching Live se načte jen prvních 15 keší (respektují se časové a množstevní limity), při posunu na konec seznamu se zkontroluje čas a počet a pokud je limit slpněn, začne automaticky načítání dalšího bloku. V opačném případě se zobrazí výzva ke chvilce strpení.

Seznam je ve výchozím stavu setříděn podle vzdálenosti. Třídění se při změně polohy automaticky aktualizuje. Pokud je posun malý, seznam se pouze přetřídí, až při větším posunu dojde k novému načtení celého seznamu.

Ťuknutím na položku přejdeme do zobrazení detailu keše. Pokud právě probíhá načítání dat z Geocaching Live, je tato funkce zablokovaná a provede se až po dokončení čtení.

Menu v této obrazovce umožňuje:

 • aktualizaci stavu zobrazených keší, bez omezení i pro BM
 • export do GPX
 • změnu třídění

Hledat

Ikona Hledat zopakuje hledání podle posledně nastaveného filtru.

1)
tam, kde to má smysl